MOELIGGE

IN KLANK

Spreker

Gerard (Zjeera) Brennenraedts (°1921)

 

Opnamedatum
31 maa 2004

IN SCHRIFT

keìrmis i moeligge

In Moeligge, de keìrmisse… da waord vlaai gebakke. Der vlaai dèè waord neet aan 1der hoêzer gebakke. Van tiêd tot tiêd hauws-te ins ’n boerderij die nog der vlaai zelf 2beek. Me moêder dèè mákde der vlaai zelf en da moeste ver dèè allemòl drwaoge nao der bäkker. Dao waord dèè gebakke. En det waore van die groête 3kerrájjer, det waore neet van die 4klèng vlääkes 5wie ze noew maoke

In Moeligge dao waor ’n faofàar vreuger jaore. En es ’t keìrmis waor, da 6gónge ze oêt. En da waor 7de krammiljão gemákt (det waor rijdansen) en det waor hiel sjoên
Da kim fëmiele aof en dèè gónge mèt oêt, dèè gónge 8loore dan. En dao waord natuurlïjk e glääske gedronke. Da hauws-te sjuûtkraome in dèè tiêd en mjeulekes en dao waord gesjpèùld dao… “Marie-Loe, Marie-Loe…” det herinner ich mich nog good
Da waor hiel, hiel sjoen, hiel plezeerig, de keìrmisse
Jah… en da hauws-te natuurlïjk aoch al 9lùi wat e bieteke te vèùl gedronke hauwe, wie èùveral

Nao der keìrmis waor 10gùn bál. ’t ‘s Aovends um gùn âch ore begós dèè bál
Meh 11van tevjure waore aoch de gánzekoppe… Dèè woorte in 12’n mandel gedoön, gehange. Da waord dan nen iêzere draod gedoön an der bek en da waor-te gebleendookt, da driejde vër e pwaor kiere rônd mèt ‘m en da moes hèèr mèt der sabel, moes dèè probere de kop aof te 13houwe. En dèè wat ze 14aofheef, dèè waor vur heum

1de huizen              2bakte              3karrewielen
4kleine taartjes       5zoals               6hield men optocht, stoet
7volksdans, gekend in provincies Belgisch- en Nederlands-Limburg en Luik
8toeschouwen         9mensen          10het bal
11op voorhand, voordien                 12een mand
13kloppen, slaan     14afsloeg