SINT-MÈËRT

IN KLANK

Spreker

Marie Shillings-Lebeau (°1920)

 

Opnamedatum
4 nov 1999

IN SCHRIFT

mit der treng nò sjoël

Want 1doew hauwe ter treng al… De sjpoorweg dèè besjtóng al. Van in 2der krieg van virtiën-achtiën is dèè ángelaad wóidde van Tóngeren nò Aoke En dèè treng 3kos vër kriêge tot in Sint-Mèërt 4bis Viêsé en dan mósse vër nog ’n tiën minute loupe ier vër 5a-gën sjoël wórre, meh ich hauw, ich han ne fienge tiêd gehad i-gùn sjoël, i Viêsé ooch , 6dat hauw mich goód gegunt mót ich zèqqe. Jah en dân lierde vër 7get Fraans en dan dernao a veëtien jaor mósse vër oet gùn sjoël blieve en da móste de 8kinger wèrke a-gùn hoês, de 9boereluuj

 

De boereluuj hauwen allemòl vèùl werk, de boereluuj in dè tiêd
Vër waore boere, vër hauwe zès 10keuj, e paar 11ringer en e paar 12kaover en 13innige verke en nog 14get hoonder. 15Doe hauwe de luuj van alles 16e winnikke. Vër kóste e bietje lève van ós eìge vèt

1toen waren er treinen      2de oorlog          3konden we     
4tot                                 5in de school      6dat was goed verlopen
7een beetje                      8boeren(mensen)
10koeien                          11runderen        12kalveren
13enkele varkens              14wat kippen/pluimvee
15toen had men                16een beetje