SINT-MÈËRT

IN KLANK

Spreker

Marie Shillings-Lebeau (°1920)

 

Opnamedatum
4 nov 1999

IN SCHRIFT

LÈVE VAN ÓS EÌGE VèT

De 1boereluuj hauwen allemòl vèùl werk, de boereluuj in dè tiêd
Vër waore boere, vër hauwe zès 2keuj, e paar 3ringer en e paar 4kaover en 5innige verke en nog 6get hoonder. 7Doe hauwe de luuj van alles 8e winnikke. Vër kóste e bietje lève van ós eìge vèt

9I gùnne zaomer, da waor de botter en de eier 10billiger as i gùnne winter, nit 11wie noe, eh. De botter die waor, ich wèèt op ‘t begin dat ich zoe 12e mèdje waor, achtien frang der kilo 13bis twintïg frang. Dat waor der hoêgste priês en de eier, dat waor mer ne frang of ich wèt… En i-gùnne zaomer da hau men ter mier. Da kos men mier eier èëte wie i gùnne winter, da waore se 14raar, da mós-e se 15ins zoe duur betale 16wen se ter mós 17gelle. Meh doe kos ooch 18bekans gin gelle, want 19het hau gin
Da laat vër ze in 20‘n baar mit kalkwater, da kós-e ze beware bis i gùnne winter. Da waore ze nog goöd 21vur te bakke, meh vur te kóake neet mië. Meh vur te bakke, vur 22frikkasei te make, waore ze nog goöd
De grunte ooch. Die wóate gedruugd èn 23kling gewrève en bewaard. 24Sjpoör en zoe hau vër der gánse winter in 25der kolf en zake wat 26
igges haote ooch, wie 27moos en boene zaote ze der in - in ‘n baar - en wóate die oetkrège en da wóate die in water gezat vur dat zaot get der oêt te trèkke en da wóate ze gekóakt en da wóate… ‘ne daag e-zoe gèëte mit 28de krompere apart, en der twidde daag of ‘s òvves 29dek nog, wat euver waor ondereì gemale, dat waor zjus ‘t bètste. En 30dege se dao get room op en dat waor hiël lekker… en zoe haand vër gelèfd

1boeren(mensen)  2koeien               3runderen     
4kalveren             5enkele varkens   6wat pluimvee
7toen hadden de mensen                 8een beetje
9in de                  10goedkoper dan  11zoals nu
12een meisje        13tot                   14zeldzaam
15dubbel              16als                   17kopen
18bijna                 19er waren geen  20??koker
21om                   22spek en ei         23klein
24prei                  25de moestuin      26zelf hadden
27kool                  28aardappelen      29dikwijls/mogelijks
30deden