ZOÖNËVE

IN KLANK

Voorgedragen door Armand Wouters (°1934)

Opname door J.L. te Zonhoven in 2005

IN SCHRIFT

JENGSKE VAN-E PLATWIJERS

Ich góan óch e verhàal vertùll’n dat ich vrugger gehuurd hùm, thôös ob-e stróat, 1ìn ‘t hool as de minse àan ’t vertùll’n of àan ’t 2uchtere wàren

Da verhàal dat ich nôô vertel, da giet euver Jengske van-e platwijers. Jengske van-e platwijers, da wàar zoe e 3keuterboerke, 4suggeleerke zoe en dië wooinde op Ter Dónk áchter-e 5roet, nen hielen hók áchter-e roet òn-e 6wijers, òn ’t Witven, zoe heedden dië wijer. Jengske wàar getrouwd, ’n braa vroo en drei 7wichter haa ter of vier da-’n wiët ich ne mie. Jengske z’n vroo, da wàar ’n hiel braa vrooke. 8Dei gónk alle zondàge nó mùs en z’n wichter wààr’n oo hiel goed 9opgetrokke.

Jengske da wàar nen hielen aneren, dië trok ‘m nerges niks van àan, dië gónk nó kerk of kluis en al wa nie te zwóar of nie te hiet wàar, da 10luud’n ter nie ligge. Of da van hum wàar da intresseerden hum nie. En zoe wàar ’t oo bè de 11kënijns en nen hàäs of de fazánt’n dei rond z’n deur vloge, gien ácht dàag of ze haan e 12kolleken àan

 

Op ne kier wàar Jengske òn ’t wùrke ìn ’t veurjóar. Heë wàar zoe wa àan ’t 13klómmele àan-e deur en dóa kiekt ër zoe op Kuringen àan en ziët ër dat dóa iet àakump. Doen dácht ër: “Wa zoo dá konne zijen?” Ich góa mich effe achter-e hàag zette dan zal ich sews wòl ziën dan.

Weì da op sìjnës àakwàam, wàar dá ’n koetsj 14bè e schoe píard en twie sjieke hieren op. Ne 15grùlligen hoêd àän en grùllig àan ’t ôötlegge. En Jengske zàag vanáchter òn dei koetsj, dó wàar ne bak en dat dóa intige kisten ìnlàge 16moevan ter ien zoewa blonk. En 17wei dei koetsj doör wàar, 18taffelde Jengske deë áchternóa. Ich mot óch zegge: 19dei weëg, dei doen heì wààr’n, da wàar nie 20wei nôô, eh. Gienen ‘asfalt’ eh, da wàren zangweëg 21bè keuter în en kaarspoörn. In-e zomer dan hónk 22de stóf óch in oer oêr’n, ìn-e zánd en ìn-e wèinter dan honk 23de moös óch áchter oer oêren

Allè, Jengske gónk dán áchter dei kaar àän en wei ter terbij kumt, doen zàag ter dá kiske liggen. Jah, Jengske kos ’t wier nie lóat’n, eh. 24Drek pakden ër da kiske dóa àaf want dei mannen, dei hieren, dei wàren àan ’t 25kallen, dei huurde niemëd nie of dei zàgen ‘m nie. Da kisken op z’n 26schoörn en op z’n hôös àän, 27op sìjnës àän. Wei ter sìjnës kàam, 28hoodn ter da kiske ob-e grônd en da wàar toch zwóarder 29as ter meejndn want z’n schoor 30deu toch zoe pèjn en pèjn in z’ne 31straank, heë kos 32bekan nog ne mie recht. En wei ’t op de grond làag, zàag ter dat dóa e ferm sloöt op wàar. Mah da wàar gie probleem vur Jengske, da hád ër rap ope.

 

En… dóa làag wat èin, eh. Allemól van de blinked gèlld. Z’n uugskes blinkde just wei ’t gelld dat in dei kist làag. Heìe mot ich bìjgóan, dácht Jengske. Mer doen dácht ër: ich mot oppasen want dei manne konnen trugkome as ze da kiske missen. Ich góan da effe 33vórtsteke en doen haa ter ’t ob-e kaant van-e wijer gestoke, tussen de biêzen en de 34ditsekolven ìn. En wei ter dácht, da kàam oo nog ôöt: efkes ternóa wàren dei twie trùg dóa bè dei koetsj, ’n pàar kier op en àaf gerejen, mah ja… dei zàgen dóa nieme nie, dóa wooinde niemëd nie en doen wàre ze dan toch vertrokke.

 

Wei ze vertrokken wàren, hit Jengske ze kiske truggehaolld en van da gèlld eh, dóa hit ër van geprofëteerd man. Eürst kocht ër ‘m ne schoene lap grônd, zat ‘m dóa e fatsoenlijk hôözëken op en heë leëfde wei God in Vrankrèk

Mer op ne kier woord Jengske zik en heë làag op ze bèd en doen zit ër tege z’n vroo: ich zoo de wichter toch nog ins 35gján ziën, ich haa ze toch nog ins gján heï gehád want dei hiel historie làag ‘m toch e-wa op z’ne màag, heë zàat dóa wa bè ìn-e knoep en heë da toch wulle vertùlle àan z’n wichter dán. Jah, doen stonde de wichter rond ze bèd, ze sterfbèd en doen zit ër dá, moe ter dá gèlld gehòlld haa, 36weì ter dá gedóan haa en dat da nie just wàar en dat ër da wist en zoe. En doen zeen de wichter: jah mah, vàder, dá mot der trùggeëven, eh jong, da giet zoe nie, eh, doeme toch eh.

Jòmeh, ich góa nóa de pëstoer, ich góa de pëstoer hàal’n. Dië nóa de pëstoer tou, kumt de pëstoer effe ternóa bè Jengske òn ’t bèd en dië haa dóa oo e sermoen àafgestoke tegen ‘m, mer Jengske intresseerden ‘m dóa nie veul àà want ich dènk nie dat ër gelùsterd haa nóa ‘m. En weì de pëstoer vort wàar, doen zeen de wichter allemóal en z’n vroo oo. Jengske gè mot da trùg geëve, da kont der zoe nie lóat’n. Wa giet dóa va kome, zoe kont der toch nie vort góan, da giet toch nie. En Jengske dië zeej tege de wichter doen: lùstert ins heie zeej ter, wat ich óch nôô góa zegge, zit ër, eh: “Had wa der hit,” zee ër, “en ich zal lije wat ich kán!”

 

Nóa z’n doed ìs Jengske z’ne giest dóa bove dië wijer blìjve hánge en nog láng ternóa – vantijed nog tunkt mich – kont der Jengske z’n stùm bove dië wijer hure spoeke: “Geëft dá trùg, geëft dá trùg!”

 

Voila, da wàar ’t en as ge nie te schao zîjt, dan kómt der ’s náchs mer ins tot ob-e Platwijers en dan lùstert der mer ins goed en a-der gelùk hèt, dan kont ge ’t bè-t oer eege oêre huren

1sloot, gracht              2buurten        3kleine (arme) landbouwer
4sukkelaar, armzalig persoon             5spoorweg
6vijvers                      7kinderen       8die ging
9grootgebracht, opgevoed                10liet hij

11konijnen                  12kraagje (fig: strop)
13knoeien, prutsen      14met een mooi paard
15versterkend bn: zeer mooi, zeer opvallend, zeer hard...

16waarvan                 17toen de koets uit het zicht was
18langzaam handelen: wandelen, werken...

19die wegen               20zoals nu       21met gaten
22het stof of de stùb   23de modder    24onmiddellijk nam hij
25praten                    26schouders    27naar zijn thuis

28wierp hij                 29dan hij vermoedde
30deed                       31rug, ruggengraat             
32bijna                      33weg steken, verstoppen
34lisdodden (moerasplant)                 35graag
36hoe