ZOÖNËVE

IN KLANK

Voorgedragen door Jef Koninx (°1928) of Jef va Koob van-e Keuning
Opname door J.L. te Zonhoven op 14 feb 1999

IN SCHRIFT

Nó schoöl góan

’s Zondààgs dan kàme alle 1jung ôöt de geboer nó thôös want thôös woord 2verstèkkerke gespilld. Den iêne, dië zààt 3ob-’n neerëm, nen anere ìn ne schoef stroei gekrope, nen anere ìn-e 4wanmeule, mer hiel veul eh, krope doen 5al b-iên ob-e 6hoeischelf

Nò schoöl góan, da wàar ìn diën tìjed allemóal te voet eh. ’n Pàar 7klunkskes, somtijds nog zonner 8stöpsel of aners had-der 9oer lier àafgeloêpen. Aàn oer 10vüt e pààr wolle zökskes 11moe oer tiene of oer 12vársn doörstàken. En az-e schoöl ôöt wààr dan lupe veë lángs zoe ’n hiel 13smààl peëke, door de bemd, nù de Mullebeêk. Dóa woord dan 14’n kolk ôötgehuusjd en 15veë vónke somtijds nen iemmer vôl vá 16stiêkelzjagge, katvis en 17meuleköpkes

1kinderen uit de buurt
2op zekere dag   3inkomhal
4molen              5allemaal samen
6hooizolder        7klompjes             8zacht vulsel
9lederen riem    10voeten               11waar
12hielen             13smal paadje      14een kolk (in de beek) uitgehoosd
15wij vingen soms                         16stekelbaarzen

ANDERE AUDIO-OPNAMES